Vedtægter m.m.

Vedtægter for Fuglsang Musikforening

 1


Foreningens navn er Fuglsang Musikforening. Foreningen er stiftet den 31. marts 1996, og har sit hjemsted på Fuglsangs Herregaard/KUMUS, Toreby, Lolland.


2


Foreningens formål er at opretholde og videreføre Fuglsangs musiktraditioner, bl.a. ved afholdelse af offentlige koncerter i Fuglsang Herregaards musiksal, samt i KUMUS's musiksal. Lejlighedsvis kan der også afholdes andre koncerter på passende steder i kommunen. Arrangementerne tilrettelægges i samarbejde med Fuglsangs ejer, Det Classenske Fidei­commis, og i overensstemmelse med de af Fideicommiset fastsatte bestemmelser for bygningens anvendelse.


3


Medlemsskab af foreningen er mod et årligt kontingent åbent for alle. Kontingentet fast­sættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemmer får rabat ved deltagelse i arrangementer, og modtager regelmæssig oriente­ring om disse.


4


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsel indkaldes på bestyrelsens for­anledning, eller efter skriftligt forlangende fra mindst 25 medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Aflæggelse af regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Indkomne forslag. Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor og suppleant.
  • Eventuelt.


Bestyrelsens beretning og regnskabet tilstilles Det Classenske Fideicommis.5


Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være bosiddende på Lolland-Falster. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Beslutninger tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden eller ved dennes forfald af to medlemmer af bestyrel­sen i forening. Formand/næstformand samt et medlem af bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere alene over foreningens bankkonti.  Bestyrelsesposterne er ulønnede.


6


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


7


Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, når indkaldelsen indeholder forslag til ændringer.


8


Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når det af indkaldelsen fremgår, at dette er et punkt på dagsordenen. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue anvendes til et musikalsk formål ef­ter bestemmelse af den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget på Fuglsang ved ordinær generalforsamling den 6. maj 2018.

   

Fuglsang Musikforenings CVR nummer 43323547 

Download referat fra generalforsamlingen og formandens årsberetning for sæson 2023 - 2024 ved hjælp af knapperne her.